Lepsza obwodnica dla Tucholi? Jest kolejny protest. Tym razem z Rudzkiego Mostu

Anna Klaman
Anna Klaman
Planowany przebieg obwodnicy w okolicy Rudzkiego Mostu
Planowany przebieg obwodnicy w okolicy Rudzkiego Mostu Fot. Nadesłane
Udostępnij:
Wraca temat budowy obwodnicy Tucholi. Teraz mieszkaniec Rudzkiego Mostu uważa, że jej koncepcja jest wadliwa. Napisał pismo z licznymi uwagami do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Utworzył też profil na FB "Lepsza obwodnica dla Tucholi".

Czytelnik informuje, że zaczął się interesować sprawą z racji ingerencji koncepcji projektu w jego działkę. Dodaje, że pisze nie tylko w swoim imieniu, ale też mieszkańców i sąsiadów.

- Nabraliśmy oglądu całej sytuacji i trzeba przyznać, że jest skandaliczna - pisze tucholanin. - Zrzeszamy się jako mieszkańcy Rudzkiego Mostu, ale też innych miejscowości, aby wpłynąć na koncepcję obwodnicy. - Jesteśmy zwolennikami inwestycji drogowych i nie krytykujemy samej idei obwodnicy, jeśli miałaby rozwiązywać problemy komunikacyjne, ale projekt tej tucholskiej wraz ze sposobem procedowania jest skandaliczny, nieprzemyślany i krzywdzący.
Przypomnijmy, GDOŚ w Warszawie opóźnia wydanie decyzji środowiskowej - pisaliśmy o tym wielokrotnie. Tym razem kolejny termin wyznaczono na 30 sierpnia, więc protestujący mężczyzna podkreśla, że w sprawie "należy działać szybko".
Protestujący ocenia, że GDOŚ nie miała jednak innego wyjścia kwestionując wydaną już na niższym szczeblu pozytywną decyzję środowiskową, ponieważ projekt koncepcji, raport RDOŚ i decyzja środowiskowa zawierają wiele "błędów".

Obwodnica w Tucholi. Co wytyka protestujący?

  • Po pierwsze, projekt firmy Vegmar nie przewidywał mostów na rzekach lub umieszczał je koło nich.
  • Po drugie, w dokumentach nie ma protokołu konsultacji społecznych.
  • Po trzecie, nie są spełniane normy emisji hałasu.
  • Po czwarte, RDOŚ w Bydgoszczy zgubiło część map.
  • Po piąte, RDOŚ w Bydgoszczy kłamie, że dokonano inwentaryzacji budynków mieszkańców i nieprawdziwie stwierdza, że są nieużytkowane.
  • Po szóste, przy wielomilionowym projekcie projektant nie przeprowadził nawet wizji lokalnej.
  • Po siódme, RDOŚ w Bydgoszczy zamiennie posługuje się terminem Dolina Rzeki Brdy i Stążki i Dolina Noteci, co świadczy o powadze raportu...

Protestujący informuje, że "walczymy o naszą dzielnicę, nasze majątki, środowisko naturalne i interes Tucholi, która zasługuje z pewnością na dobrze przemyślaną i rozwiązującą jak najwięcej problemów komunikacyjnych obwodnicę, a nie taką, która posłuży jako chwyt marketingowy do kolejnych wyborów, uprzykrzając życie kolejnym pokoleniom."
Najważniejszy wniosek z pisma, jakie wysłane zostało do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska? Mężczyzna wnosi o odrzucenie koncepcji B obwodnicy Tucholi, a także powołanie przez odpowiedni urząd koordynatora inwestycji, pełniącego rolę rzecznika "naszych spraw, informującego nas w sposób klarowny o postępach w postępowaniu administracyjnym." Kolejny wniosek dotyczy rozważenia możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej wraz z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz inwestora ZDW w Bydgoszczy, która pozwoliłaby na dokładnie ustalenia spełniania norm i standardów środowiskowych w tym projekcie koncepcji obwodnicy dla miasta Tucholi.

- Wydanie decyzji w sprawie obecnego przebiegu przez radę miasta Tuchola może wynikać z nacisków pewnych grup, którym zależy na przeprowadzeniu inwestycji, nie licząc się z mieszkańcami, zdawkowych konsultacjach społecznych oraz chęci szybkiego załatwienia sprawy obwodnicy - napisał mieszkaniec Rudzkiego Mostu. - Dowodem ignorowania uwag mieszkańców zainteresowanych ochroną przyrody w miejscu Doliny Rzeki Brdy jest brak protokołu konsultacji społecznych, dlatego wnoszę także o skierowanie prośby do inwestora i projektantów o powtórzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami naszego miasta, tak by protokół z nich mógł zostać uwzględniany w wydaniu decyzji środowiskowej w myśl zasady budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Treść całego pisma o obwodnicy do GDOŚ w Warszawie

"Jako mieszkaniec dzielnicy Rudzki Most w Tucholi oraz właściciel działki przy ul. piszę w celu złożenia protestu w sprawie koncepcji obwodnicy miasta Tucholi oraz z prośbą o odrzucenie procedowanej koncepcji B. O koncepcji budowy obwodnicy w tym kształcie dowiedziałem się niedawno dzięki sąsiadom. Jestem, świadomy, że sprawa toczy się już od dłuższego czasu, jednak informacje na ten temat były zdawkowe, a mieszkańcy nie informowani o sprawie w należyty sposób, o sprawie dowiedziałem się dopiero teraz. Co więcej właściciele działek w bezpośredniej okolicy przebiegu koncepcji B obwodnicy do niedawna byli nieświadomi całego przedsięwzięcia oraz nie informowani o planach inwestycji. W piśmie przesłanym przez Burmistrza miasta Tucholi do Generalnej Dyrekcji Ochrony środowiska, Pan Burmistrz wspomina, że: „dobro jednostki nie powinno być przedkładane nad dobro tysięcy mieszkańców miasta”. Mieszkańców zaniepokojonych procedowaną koncepcją jest wielu a dotychczasowy brak naszego udziału w sprawie wynikał z braku informacji na ten temat, bowiem o sprawie nie byliśmy informowani w sposób należyty i klarowny, właściwie jedyne informacje dochodziły do nas z mediów. Teraz jako mieszkańcy organizujemy się, aby ochronić cenną dla nas przyrodę i spokój naszej dzielnicy.
Chcę z całą mocą podkreślić, że nie jestem przeciwnikiem budowy obwodnicy Tucholi, czy innych inwestycji drogowych, jednak procedowana koncepcja B oznacza zniszczenie naszej dzielnicy oraz jej środowiska naturalnego. Jako mieszkańcy jesteśmy gotowi przedstawiać inne propozycje, zaakceptować koncepcję A lub pomóc w opracowywaniu innej koncepcji obwodnicy. Co ciekawe sami włodarze miasta w prywatnych rozmowach przyznają, że znają lepsze rozwiązania przebiegu, bez ingerencji w interesy mieszkańców oraz środowisko naturalne, a także rozwiązujące więcej problemów komunikacyjnych niż przebieg obecnie procedowany, jednak pisma wysyłane przez nich do Państwa wskazują rozbieżność w deklaracjach i wysyłanych pismach.
Obecnie procedowana koncepcja B nie omija naszej dzielnicy Rudzki Most, tylko ją przecina, czyli de facto nie jest obwodnicą naszego miasta, ponieważ biegnie przez jego duże osiedle. Co bardziej bulwersujące przecina ją w miejscu gdzie nasze osiedle się rozrasta. Ponadto działki budowlane w okolicy potencjalnej inwestycji były sprzedawane niedawno przez gminę Tuchola. Sami
nabywcy działek nie mieli pojęcia o tej koncepcji budowy obwodnicy, licząc na spokój i ciszę na uboczu Tucholi nieopodal rzeki Brdy. Sama koncepcja B nie powstała na podstawie wizji lokalnej. Jako mieszkańcy najlepiej znamy teren i wiemy, że jest to katastrofalne rozwiązanie dla nas i natury.
Z pism kierowanych przez Generalną Dyrekcję do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy np. z wezwania z dnia 31 marca 2022 wynika, że projekt przedstawiony przez firmę Vegmar i zaakceptowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska był niekompletny i zawierał rażące błędy, co skutkowało przekładaniem terminu wydania decyzji i wezwaniami do uzupełnienia dokumentów. Do błędów tych można zaliczyć m.in.: brak mostu na rzece Kicz, brak mostu na rzece Brdzie, tylko umieszczenie go obok, zgubienie przez RDOŚ w Bydgoszczy części map, o czy świadczy notatka służbowa z dnia 15 marca 2019. Z uwagi na tak rażące błędy w sprawach elementarnych jak obiekty inżynierskie, jako mieszkańcy nie mamy zaufania do procedowanego projektu i uważamy go za niepoprawny a wręcz skandaliczny. Projekt nie objaśnia także dróg dojazdowych do naszych domów. Skrajnym przykładem może być całkowite odcięcie mieszkańców ul. Piszczek, którzy znajdą się pomiędzy rzeką a potencjalną obwodnicą.
Jak wynika z dokumentu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska WOO.4210.30.2015.ADS Opracowanie koncepcji obwodnicy miasta Tucholi – Uzgodnienie warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia w wariancie inwestycyjnym B, przeprowadzono tam przewidywania dotyczące propagacji hałasu w naszej dzielnicy i zaproponowano montaż ekranów akustycznych. W dokumencie tym nie uwzględniono, że planowana koncepcja obwodnicy Tucholi znajduje się przed linią lasu (w stosunku do osiedla i miasta Tuchola), który jest naturalnym ekranem akustycznym (wielokrotnie wyższym niż proponowane ekrany akustyczne) odbijającym hałas i pył, który będzie kierowany w kierunku zabudowań osiedla. Tak więc umieszczenie ekranów akustycznych od strony zabudowań, jak wspomina się w w.w. dokumencie nie rozwiązuje problemu emisji hałasu. Ponadto w przedstawionej koncepcji B nasza dzielnica znajdzie się nieopodal ronda łączącego obwodnicę z DW 240, co oznacza dodatkowy hałas z racji na przyspieszanie pojazdów zaraz za rondem, oraz hamowanie pojazdów, przed rondem, co jak wiadomo generuje dodatkowy hałas. Fakt ten nie jest uwzględniony w przedstawionej analizie. Wnoszę więc o wybór koncepcji, w którym obwodnica znajdzie się za ścianą lasu, w stosunku do osiedla, powodując mniejszą emisją zanieczyszczeń i hałasu w kierunku zabudowań dzielnicy.
W przytoczonym dokumencie można znaleźć cyt.: ”W związku z wytyczeniem nowego śladu trasy, przedsięwzięcie wymagać będzie wyburzenia budynków z uwagi na ich lokalizację w liniach rozgraniczających. Z przeprowadzonej inwentaryzacji wnika, ze rozbiórce będą podlegać dwa nieużytkowane budynki gospodarcze zlokalizowane na działce 1826/2 obręb 0001 Gmina Tuchola.”
Sami właściciele działki nr 1826/2 zlokalizowanej przy ulicy Świeckie 138, zaprzeczają, jakoby budynki były zinwentaryzowane przez kogoś z instytucji zajmującego się sprawą obwodnicy, a ponadto deklarują, że są one wykorzystywane przez właścicieli oraz na potrzeby pola namiotowego i zlokalizowanej tam firmy TRM.
Ponadto procedowany przebieg ingeruje w niepowtarzalny charakter naszej dzielnicy, której ważnym elementem jest dolina rzeki Brdy. Ma ona zostać przecięta drugim mostem w odległości 300m od pierwszego, co spowoduje zniszczenie schronienia wielu roślin i zwierząt w tym miejscu. W bezpośrednim sąsiedztwie koncepcji mostu przez Brdę, znajduje się piaszczysta skarpa, która jest idealnym miejscem lęgowym symbolu Borów Tucholskich – zimorodka. Co więcej jest to miejsce występowania wielu gatunków roślin i zwierząt znajdujących się pod ochroną, jak dzięcioły, nietoperze i ptaki drapieżne. Wariant B przecina także obszary lęgowe natura 2000, co znajduje potwierdzenie w obserwacjach ptaków na tym terenie. Z racji ukształtowania terenu w naszej
dzielnicy tj. skarp i przewyższeń w koncepcji B, o czym świadczy opinia Inspektora Sanitarnego w Tucholi, powstaną znaczne ilości odpadów gruntu (85 tys. m3), oraz zużyte zostanie 221,3 tys. m3 gruntu na nasypy. To znacznie więcej niż w przypadku dłuższej o 4,1km koncepcji A przebiegu obwodnicy, dla której przewiduje się powstanie 50,5 tys. m3 odpadów gruntu i zużycie 148,5 tys. m3 gruntu. Jako mieszkańcy obawiamy się, że tak znaczna ingerencja w teren stanowić może zagrożenia dla przyrody i naturalnego charakteru naszej dzielnicy.
Równolegle z pismem do Państwa, jako zorganizowani mieszkańcy wysyłamy pisma do wszystkich zaangażowanych w sprawę obwodnicy miasta Tucholi czyli Burmistrza miasta Tucholi, Starostwa Powiatowego w Tucholi, RDOŚ w Bydgoszczy, ZDW w Bydgoszczy.
Wydanie decyzji w sprawie obecnego przebiegu przez radę miasta Tuchola może wynikać z nacisków pewnych grup, którym zależy na przeprowadzeniu inwestycji nie licząc się z mieszkańcami, zdawkowych konsultacjach społecznych oraz chęci szybkiego załatwienia sprawy obwodnicy. Dowodem ignorowania uwag mieszkańców zainteresowanych ochroną przyrody w miejscu Doliny Rzeki Brdy jest brak protokołu konsultacji społecznych, dlatego wnoszę także o skierowanie prośby do inwestora i projektantów o powtórzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami naszego miasta, tak by protokół z nich mógł zostać uwzględniany w wydaniu decyzji środowiskowej w myśl zasady budowania społeczeństwa obywatelskiego. O sprawie równolegle poinformuję Inwestora t.j. ZDW w Bydgoszczy. Apeluję, nie podejmujmy pochopnych decyzji i znajdźmy lepsze rozwiązanie lub chociaż przeprowadźmy wizję lokalną. Zależy mi na jak najszybszej budowie obwodnicy, jednak inwestycja taka, to ogromne koszty i konsekwencje na długie lata, tak więc winna być należycie przemyślana, aby rozwiązywała jak najwięcej problemów mieszkańców dbając o ich interes i powierzoną nam naturę.
Oprócz już przytoczonych, za zmianą kształtu obwodnicy i odrzuceniem koncepcji B przemawiają argumenty:
1. Brak skomunikowania koncepcji obwodnicy z istniejącą strefą przemysłową Tucholi. W obecnej koncepcji, pojazdy dojeżdżające do strefy przemysłowej i tak będą musiały przejeżdżać przez miasto.
2. Łączenie dróg z ruchem lokalnym, zamiast dróg z dużym ruchem ciężarowym, jak np. połącznie drogi 237 do Mąkowarska. Drogą tą nie mogą przejechać samochody Ciężarowe ze wzglądu na wiadukty po drodze, czy połączenie z drogą 241, która obejmuje ruch lokalny z Sępólna Krajeńskiego
3. Koncepcja obwodnicy w miejscowości Bladowo nie rozwiązuje problemu komunikacyjnego w tej miejscowości. Obwodnica powinna, połączyć drogę nr 237 Tuchola – Czersk, ponieważ w obecnej koncepcji ruch i tak przechodzi przez miasto Tuchola. Ponadto droga z Czerska jest jedna z głównych dróg w kierunku morza, co może być szczególnie istotne w okresie letnim.
4. Obecnie procedowana koncepcja nie łączy obwodnicy z drogą 1015C Tuchola – Tleń, która jest najbliższym połączeniem z autostradą A1. Połączenie obwodnicy z tą drogą mogłoby rozładować ruch w okresie letnim.
5. Obecnie procedowany projekt nie ukazuje dróg dojazdowych do posesji, odciętych niekiedy przez obwodnicę i rzekę jak przy ulicy Piszczek.
6. Brak na projekcie niektórych obiektów architektonicznych jak mosty. Mosty przesunięte względem rzek.
7. Brak pełnych badań ruchu pojazdów na drogach przechodzących przez Tucholę, co nie uwiarygadnia zasadności koncepcji obwodnicy w obecnym kształcie.
8. Przebieg obwodnicy przed linią lasu, co spowoduje obijanie hałasu i pyłu w stronę miasta.
9. Zniszczenie niepowtarzalnego charakteru leśnego dzielnicy Rudzki Most.
10. Podzielenie pól uprawnych bez możliwości łatwego dojazdu w miejscowości Wysoka Wieś, która to ma wiele hodowli ekologicznych, budowanych latami.
11. Zniszczenie jedynego pola namiotowego w Tucholi. Pole Stary Tartak prowadzone przez firmę TRM, to znajdujące się nad Brdą jedyne takie miejsce w Tucholi, która słynie z turystyki kajakowej. Spływy kajakowe to główna atrakcja turystyczna Borów Tucholskich.
Z uwagi na wyżej wymienione argumenty i wątpliwości dotyczące projektu, sposobu procedowania przez ZDW w Bydgoszczy i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, poczucie krzywdzących rozwiązań dla natury oraz mieszkańców, a także utratę zaufania do władz samorządu lokalnego, inwestora i projektantów wnoszę o odrzucenie koncepcji B obwodnicy Tucholi, a także powołanie przez odpowiedni urząd koordynatora inwestycji, pełniącego rolę rzecznika naszych spraw, informującego nas w sposób klarowny o postępach w postępowaniu administracyjnym.
Wnoszę o rozważenie możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej wraz z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz inwestora ZDW w Bydgoszczy, która pozwoliłaby na dokładnie ustalenia spełniania norm i standardów środowiskowych w tym projekcie koncepcji obwodnicy dla miasta Tucholi.
Ponadto wnoszę o poparcie projektu konsultacji społecznych, których protokołu brak w procedowanych dokumentach. Konsultacje te jeśli nie znajdą poparcia inwestora zorganizujemy sami jako mieszkańcy zapraszając wszystkie strony zainteresowane sprawą i biorące w niej udział.
Jesteśmy zdeterminowani, aby bronić przyrody w pobliżu naszej dzielnicy jak również przyszłości naszych dzieci w mieście Tuchola.
Będę bardzo wdzięczny za uwzględnienie mojego stanowiska i odniesienie się do wyżej wymienionych argumentów i złożonych wniosków. Proszę o odpowiedź na piśmie".

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

miejsce #1

Garmin

Garmin Venu Czarny (0100217313)

1 859,00 zł899,00 zł-52%
miejsce #2

Garmin

Garmin Fenix 6 Srebrny (0100215800)

2 987,14 zł1 680,00 zł-44%
miejsce #3

Huawei

Huawei Watch Fit Różowy

607,00 zł364,00 zł-40%
Materiały promocyjne partnera

Strzelanina w rosyjskiej szkole

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie